• +420 605 477 433

Obchodní podmínky

SKUPINOVÁ VÝUKA TEASPOON CLUB

Docházkové kurzy pro veřejnost

Pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím webových stránek www.teaspoon.cz

Alžbeta Rychtecká
Hybrálec 50
586 01 Jihlava
IČO: 88091457

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále též označována jako Dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku jazyka v jazykovém kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedená fyzická osoba, která objednateli potvrdila objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.

 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě závazné telefonické či písemné objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje také elektronická pošta a elektronický formulář závazné přihlášky na www. teaspoon.cz. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení konkrétní objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.

 3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

 2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (obecný kurz, konverzace, příprava ke zkouškám a certifikátům atd.) Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.teaspoon.cz.

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.teaspoon.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín a realizace výuky

 1. V případě semestrálních kurzů probíhá výuka 1x nebo 2x týdně v rozsahu 16 nebo 32 výukových bloků za semestr. V případě dvousemestrálních kurzů probíhá výuka 1x nebo 2x týdně v rozsahu 32/64 výukových bloků za dva semestry. Délka výukového bloku je 90 minut, pokud ve specifikaci kurzu není uvedeno jinak.

 2. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.

 3. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.teaspoon.cz.

 4. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.

 5. V případě jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů odlišné od semestrálních kurzů a je vždy uvedeno ve specifikaci kurzu.

 6. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

 7. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 6 studentů). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. V Kurzovné

 1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.teaspoon.cz . Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Před zahájením semestrálního kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné výši 100%, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu závazné objednávky nebo jejího odeslání online na webových stránkách www.teaspoon.cz. I v případě intenzivních jazykových kurzů (měsíční a kratší) je objednatel povinen uhradit kurzovné v plné výši před zahájením kurzu.

 2. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: převodem na účet.

  • Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

  • Na žádost objednatele vystaví dodavatel na kurzovné v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.

Čl. VII Slevy z kurzovného

 1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na https://www.facebook.com/Anglictinaproseniory/.

 2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.

 3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.

 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.

 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.

 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:

Obecné jazykové kurzy, konverzační kurzy a kurzy intenzivní – maximální kapacita 12 osob v kurzu;

Minimální počet osob v kurzu je 6, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí kurzovné nejméně 4 objednatelé, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

Čl. IX Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně, např. emailem či prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný od dodavatele. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

 2. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře potvrdí nejpozději do 2 pracovních dnů.

 3. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).

 4. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.

 5. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.

 6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.

 7. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

 8. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

 9. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

 10. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany  jinak.

 11. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

 12. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.

 13. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.

 14. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e- mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50% kurzovného není povinen platit. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu kurzovného, tj. na 100 % kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.

 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do následujícího semestru. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení navštěvování kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce.

 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím webových stránek www.teaspoon,cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.

 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.

 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického formuláře na www.teaspoon.cz zaniká.

 8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v kanceláři pobočky dodavatele. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.

 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

Čl. XI Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.

 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.

 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.

 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.

 6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:

  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,

  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,

  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,

  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,

  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a

  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

 10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

 11. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů dodavatele na adrese: alzbeta@teaspoon.cz

 12. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.

 13. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. XII Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 11. 2019.

PŘÍLOHA

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Alžběta Rychtecká
Teaspoon Club, Hybrálec 50, 586 01 Jihlava

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto 
zboží / poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání/datum obdržení

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.